dimarts, 11 d’octubre de 2011

ELS COMPTES DE L'AJUNTAMENT


Fa poc hem rebut un informe d'intervenció, que podríem considerar com una auditoria interna, dels comptes del nostre ajuntament, informe que vaig encarregar a la nostra interventora només prendre el càrrec d'alcalde. Ara, 3 mesos després, ja podem saber exactament quins números ens vam trobar l'11 de juny.

En essència, podem resumir l'informe en les següents dades:

1. A data 16 de juny (dia en què va ser encarregat l'informe), les factures aprovades que havien entrat en l'ajuntament però que encara no s'havien pagat ascendien a 587.261€

2. A data 16 de juny, les factures enregestrades per la intervenció però que encara no havien sigut pagades ascendien a 305.484€

3. En data 16 de juny, el deute a llarg termini del nostre ajuntament ascendia a 3.293.443'15€

En definitiva, el deute global de l'ajuntament a 16 de juny de 2011 ascendia a 4.186.188'15€. Una quantitat que limita molt, com tots podeu comprendre, la gestió que podrem desenvolupar en els pròxims anys. I no només a nosaltres, sinó a tot el poble de Betxí.

La responsabilitat en els comptes i sobretot en els gastos de l'ajuntament és, des del primer dia, una de les premisses fonamentals de la nostra gestió per això, tinc plena confiança no només que en estos anys millorarem la tresoreria del nostre consistori sinó que, a més a més, racionalitzarem tots els nostres mitjans de forma correcta.

Eixe és el nostre compromís.