dissabte, 24 d’abril de 2010

TEXT AMB LA PROPOSTA PRESENTADA PEL BLOC

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL BLOC DE L’AJUNTAMENT DE BETXÍ PER AL RFECONEIXEMENT DE LES SOCIETATS MUSICALS I COMPLIMENT DELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER LA GENERALILTAT AMB LA FEDERACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:


La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és una associació amb més de 40 anys d’existència i que agrupa a 524 societats musicals del País Valencià, el que representa el 50 per cent de totes les existents a l’Estat, amb més de 200.000 socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes de les Escoles de Música. Açò representa un fenomen únic en el món, propi, autòcton i, per tant, representatiu del nostre poble.

En la 41 Assemblea General, celebrada a Borriana en octubre de 2009, va aconseguir que la directora gerent de l’Institut Valencià de la Música, Immaculada Tomàs, en representació de la Consellera de Cultura, es comprometera a complir els convenis signats entre l’IVM i la FSMCV.

La FSMCV va quedar en presentar-los una proposta d’esmena als pressupostos de la Generalitat amb la finalitat de recuperar el desfasament pressupostari que s’havia originat a conseqüència de les minoracions fetes per l’IVM als convenis signats per a l’any 2008.

A més, encara quedaven pendents quatre punts corresponents al conveni signat entre la Federació i la Generalitat en 2005, i que fan referència al finançament de les escoles d’educands, la nova seu federal, les ajudes a la construcció i rehabilitació de seus de societats musicals i la plataforma tecnològica de la Federació.

Posteriorment, la consellera de Cultura, Trini Miró, va assumir aquestes reivindicacions, primer en una reunió amb el President de la Federació, Josep Francesc Almeria, i posteriorment en la contestació a una pregunta oral, realitzada en el Plenari de Les Corts, pel Diputat de Compromís, Josep Mª Pañella, en la que va resumir en un “Sí a todo” la contestació a si assumia totes les reivindicacions de la FSMCV.

Estranyament aquests compromisos no sols no van concretar-se en les corresponents línies pressupostàries, sinó que no van comptar amb l’aprovació del Partit Popular les esmenes presentades al respecte, amb la qual cosa serà impossible atendre totes les seues necessitats.

Per tot el dalt exposat presentem a l’aprovació del plenari els següents ACORDS:

1. L’Ajuntament de Betxí manifesta el seu reconeixement a la tasca duta a terme per les Societats Musicals, representades per la FSMCV.

2. L’Ajuntament de Betxí insta el Consell a complir tots i cadascun dels compromisos assumits públicament per la Consellera de Cultura i a dotar les línies pressupostàries adients per a poder dur a terme els programes i activitats als que fan referència: a saber:

a. Augmentar les ajudes a les Escoles d’Educands i a Escoles de Música
b. Augmentar les ajudes a la potenciació de les Societats musicals
c. Augmentar les ajudes als intercanvis musicals
d. Augmentar les ajudes per l’adquisició i millora dels instruments musicals
e. Dotar una línia pressupostària nova per a la col•laboració amb els cursos, concursos, viatges i actes singulars organitzats per la FSMCV.
f. Crear una línia nova per la organització de festivals al Palau de les Arts per la FSMCV.
g. Iniciar el procés de creació de la banda Jove de la CV, en compliment de la llei 2/1998 de 12 de maig, valenciana de la Música.
h. Crear una comissió mixta d’estudi del desenvolupament d ela Llei Valenciana de la Música.
i. Dotar una nova línia pressupostària amb la que compensar la minoració dels convenis de 2008 amb la FSMCV
j. Dotació d’una nova línia pressupostària per a crear la I Plataforma Tecnològica d ela FSMCV
k. Creació d’una nova línia pressupostària per a ajudar a la remodel.lació i construcció de les societats musicals.
l. D’acord amb el punt 10 de l’acord Marc de Col•laboració entre la Generalitat Valenciana i la FSMCV, de 28 d’octubre de 2005, procedir a la cessió i habilitació de la nova seu social de la FSMCV.

3. Comunicar aquests acords a Presidència de la Generalitat, a la Conselleria d’Educació, a la Conselleria de Cultura i Esport, a la Direcció de l’Institut Valencià de la Música, a tots els grups polítics de Les Corts Valencianes i a la Presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

4. De les accions derivades de la presa dels anterior acords es donarà comte als diferents grups polítics en el termini de 30 dies.

Betxí, 22 d’abril de 2010