dimarts, 14 de maig de 2013

NÚMEROS POSITIUS EN 2012

En el ple del passat dimecres es va donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2012.  I la veritat és que els resultats que aboquen eixos comptes van ser molt satisfactoris: per primera vegada en molts anys, el Romanent de Tresoreria era positiu, en concret ascendia a més de 267.000€.  Això vol dir, en essència, que després del primer any complet de govern del BLOC al nostre Ajuntament, les coses ja han començat a encaminar-se per la senda correcta.

Efectivament, el resultat és molt satisfactori, i més si es té en compte el context econòmic en el qual ens trobem immersos.  I més si es té en compte, també, que totes les inversions que es van fer l'any passat van ser sense augmentar el crèdit, és a dir, amb fons propis de l'ajuntament.  I més si es té en compte, també, que l'any passat es van gastar vora 450.000€ en pagar deute anterior.  I més si es té en compte, finalment, que fins i tot durant els anys bons, quan encara no hi havia crisi, els resultats no van arribar ni de bon tros a ser com estos.

Des del primer moment, el nostre compromís va ser el de fer una política de racionalització del gasto, amb la revisió de cada una de les factures que entra en l'ajuntament i amb l'ajust necessari per no despilfarrar el que teníem. 

A més, hui ja podem dir que estem pagant els nostres proveïdors pràcticament al dia: ja no es paguen factures un any després.  Dit d'una altra manera, els rotllos de sant Antoni es paguen de seguida, no al Sant Antoni de l'any següent.  La cosa és tan senzilla i alhora tan difícil com dur a terme una política econòmica amb trellat, sense estirar més el braç que la mànega.

Al final de la correguda, de la bona gestió ens beneficiem tots.  Els proveïdors, cobrant als pocs dies de fer els treballs i, el poble, estalviant i tenint números positius després de moltíssim de temps.

Eixe ha sigut, des del primer dia, el nostre compromís: cuidar i controlar cada euro que es gasta al nostre Ajuntament.  I ara els resultats de 2012 ens indiquen que anem per la bona línia i que hem de treballar moltíssim per mantindre-la i intentar que els bons resultats de l'any passat puguen continuar en els pròxims anys.